Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ประสบการณ์สนามบินของผู้ใช้บริการชาวต่างชาติที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

    อัศวิน ศรีทองพิมพ์; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

    งานวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจาก ประสบการณ์สนามบินของผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประสบการณ์สนามบินของชาวต่างชาติกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มาเดินทางและใช้บริการสนามบินในอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำนวน 30 ท่าน โดยแบ่งเป็น 15 ท่านที่เคยใช้บริการผ่านกระบวนการเดิน ทางเขาและออก 4 คร้ังและอีก 15 ท่าน ที่ใช้บริการผ่านกระบวนการเดินทางเข้าและออก 2 คร้ัง (โดยกำหนดการผ่านกระบวนการเข้าหรือออกเท่ากับหนึ่งคร้ัง) ...