Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การวิเคราะห์คลิปวิดีโอไวรัลมาร์เก็ตติ้งและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจแบ่งปัน 

  ปราณิศา ธวัชรุ่งโรจน์; วรัชญ์ ครุจิต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  งานวิจัยนี้ศึกษาถึงรูปแบบการนำเสนอในคลิปวิดีโอที่มีผลให้เกิดการตัดสินใจแบ่งปัน ซึ่งปัจจุบันมีคลิปวิดีโอจำนวนมากที่ทำขึ้นมาเพื่อให้เกิดเป็นไวรัลมาร์เก็ตติ้ง แต่กลับไม่ประสบความสำเร็จในการเผยแพร่ต่องานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการนำเสนอคลิปวิดีโอการสื่อสารการตลาด ในรูปแบบ Viral Marketing ที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวในด้านการแบ่งปัน 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจแบ่งปันคลิปวิดีโอในรูปแบบ Viral Marketing โดยงานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) คลิปวิดีโอจำนวน 10เรื่อง แบ่งเป็นคลิปวิดีโอที่ป ...
 • Thumbnail

  รูปแบบและองค์ประกอบของการเล่าเรื่องในฐานะกลยุทธ์การตลาดด้วยเนื้อหาของตราสินค้าผลิตภัณฑ์ผู้หญิง 

  รัชกฤต ไตรศุภโชค; วรัชญ์ ครุจิต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานวิจัยเชิงคุณภาพนี้มาจากกระแสความนิยมในการสื่อสารทางการตลาดด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง (Storytelling) โดยถือเป็นการศึกษากลยุทธ์การเล่าเรื่องภายใต้บริบทผลิตภัณฑ์ผู้หญิง มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อคือ (1) ศึกษารูปแบบของการเล่าเรื่องของตราสินค้าผลิตภัณฑ์ผู้หญิงและ (2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบการเล่าเรื่องของตราสินค้าผลิตภัณฑ์ผู้หญิง กลุ่มตัวอย่างเป็นภาพโฆษณาของตราสินค้าผลิตภัณฑ์ผู้หญิงจำนวน 4 เรื่อง 4 รูปแบบ โดยมีการคัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มหลายขั้นตอน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงในแต่ละขั้นตอนก่อนที่จะนำไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ