Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การตลาดเชิงเนื้อหาของสำนักพิมพ์ที่มีผลต่อความพึงพอใจ การตัดสินใจซื้อ และความภักดีของผู้อ่าน : สำนักพิมพ์อะบุ๊กและสำนักพิมพ์แซลมอน 

  เพ็ญภิมล โสภณธนกิจ; อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการตลาดเชิงเนื้อหาของสำนักพิมพ์ โดยวิเคราะห์เนื้อหาจากการตลาดเชิงเนื้อหาที่สำนักพิมพ์อะบุ๊กและสำนักพิมพ์แซลมอนใช้บนเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ประเภท Facebook ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 เพื่อศึกษาความพึงพอใจ การตัดสินใจซื้อ และความภักดีของผู้อ่าน และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ การตัดสินใจซื้อ และความภักดีของผู้อ่าน โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เคยอ่านหนังสือของสำนักพิมพ์อะบุ๊กหรือสำนักพิมพ์แซลมอน ทั้งเพศชายและหญิง ช่วงอายุตั้งแต่ 15-54 ปี ซึ่งเข้าใช้งานแ ...
 • Thumbnail

  การรีแบรนด์ดิ้ง และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง 

  พัชรพร เฟื่องคอน; อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาวิจัยเรื่อง “การรีแบรนด์ดิ้ง และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์ ตราสินค้าร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง” มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการรีแบรนด์ดิ้งของบาร์บีคิว พลาซ่า 2) เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางประชากรกับการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า ทัศนคติการสื่อสาร การตลาด และพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภค 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ากับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า หลังจากการ รีแบรนด์ดิ้งของผู้บริโภค และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติการสื่อสารการตลาดกับ พฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า ...