Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การประกอบสร้างชุดสัญญะแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อบุคคลพิการทางสายตาของนิทรรศการบทเรียนในความมืด 

    อนุรักษ์ จันทร์ดำ; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

    การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารในนิทรรศการบทเรียนใน ความมืด 2) เพื่อวิเคราะห์สัญญะที่สำคัญ ในการสะท้อนเป้าหมายหลัก ที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่ ผู้รับสารของนิทรรศการบทเรียนในความมืดจากเวทนาเป็ นยอมรับและเข้าใจโดยใช้สัญวิทยาใน การวิเคราะห์ถอดสัญญะความหมายการสื่อสาร โดยผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 3 ประเภท ได้แก่ 1) เอกสาร (Online and Offline Documents) 2) ก ารสังเกตการณ์ จาก ผู้วิจัย (Observation) และ 3) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้อยู่เบื้องหลัง (In-Depth Interview) ได้แก่ นักวิชาการ ผู้ดูแลนิทรรศการ และผู้นำทางและก ...