Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การวิเคราะห์การปลูกฝังการแสดงออกความรักและรูปแบบความรักผ่านละครโทรทัศน์เกาหลี 

    ศุจิกานท์ ทองอ่อน; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการปลูกฝังการสื่อสารรูปแบบความรักและ การแสดงออกทางความรักในตัวละครของละครโทรทัศน์เกาหลี (2) ศึกษาการแสดงออกทางความ รักของตัวละครหลักในแก่นเรื่องที่ปรากฏในละครโทรทัศน์เกาหลี (3) เปรียบเทียบการแสดงออก ทางความรักของตัวละครชายหลักและตัวละครหญิงหลักในละครโทรทัศน์เกาหลี และ (4) ศึกษา ทัศนะของผู้ชมที่มีต่อรูปแบบความรักและการแสดงออกของตัวละครหลักในละครโทรทัศน์เกาหลี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพจากละครโทรทัศน์ เกาหลีที่ได้รางวัลยอดเยี่ยม Korea Drama Award ตั้งแต่ปี พ.ศ. ...