Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    พฤติกรรมการเปิดรับชม ความต้องการ และความพึงพอใจ ต่อทีวีดิจิทัลของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

    อชิระ ดวงหอม; ประทุม ฤกษ์กลาง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับชม ความต้องการ และความพึง พอใจต่อทีวีดิจิทัลของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้การวิจัยเชิงสำรวจ เก็บ ข้อมูล จำนวน 400 คน การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงสำรวจกระทำโดยใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS ใช้สถิติ t-test, One Way – Anova ทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า ผู้ชมรายการทีวีดิจิทัลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ำกว่า 25 ปี มีระดับ การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพนักศึกษา มีรายได้เฉลี่ย 10,001 - 20,000 บาท ผลการ ทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ผู้ชมที่มีลักษณะทางประชากรด้าน รายได้แตกต่างกัน ...