Now showing items 1-7 of 7

 • Thumbnail
 • Thumbnail

  การแสวงหาข่าวสารเพื่อลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางจากร้านค้าออนไลน์ 

  นัชชาพร พงศ์ศรีสมชัย; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานวิจัยเรื่อง การแสวงหาข่าวสารเพื่อลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง จากร้านค้าออนไลน์ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาข่าวสาร ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารด้านวัจนภาษาและอวัจนภาษา การปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายสังคม ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด กับการลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางจากร้านค้า ออนไลน์ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร และ (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการลดความ ไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางออนไลน์ จํานวน 400 คน ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า การแสวงหาข่าวสารเกี่ ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยการสื่อสารการตลาดของร้านกาแฟ SPECIALTY กับรูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ พฤติกรรมการใช้บริการและทัศนคติของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย 

  เอกยุทธ ภมรกูล; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยการสื่อสารการตลาดของร้านกาแฟ Specialty กับรูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ พฤติกรรมการใช้บริการ และทัศนคติของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยงานวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาปัจจัยการสื่อสารการตลาดของร้านกาแฟ Specialty ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการหรือผู้จัดการร้านกาแฟ Specialty ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 3 ร้าน ดังต่อไปนี้ 1) ร้าน One Ounce For Onion 2) ร้าน Amatissimo Caffe 3) ร้าน Ink & Lion นอกจากนียั้งใช้การสังเกตการณ์ของผู้วิจัยในการศึกษาสภาพแวดล้อม ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยด้านการยอมรับและปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์กับพฤติกรรมการซื้อ 

  ปัทมา แย้มไพเราะ; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  -
 • Thumbnail

  รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย 

  ปรภัต จูตระกูล; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาลักษณะของรูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของกลุ่มรูปแบบการดำเนินชีวิต และการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กของกลุ่มชายรักชาย 3) เพื่อศึกษาความแตกต่างของกลุ่มรูปแบบการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ ของกลุ่มชายรักชาย โดยเป็นงานวิจัยแบบผสมผสาน เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์กลุ่ม จากกลุ่มชายรักชายอายุระหว่าง 20-35 ปี จำนวน 13 คน เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ...
 • Thumbnail

  รูปแบบและองค์ประกอบของการเล่าเรื่องในฐานะกลยุทธ์การตลาดด้วยเนื้อหาของตราสินค้าผลิตภัณฑ์ผู้หญิง 

  รัชกฤต ไตรศุภโชค; วรัชญ์ ครุจิต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานวิจัยเชิงคุณภาพนี้มาจากกระแสความนิยมในการสื่อสารทางการตลาดด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง (Storytelling) โดยถือเป็นการศึกษากลยุทธ์การเล่าเรื่องภายใต้บริบทผลิตภัณฑ์ผู้หญิง มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อคือ (1) ศึกษารูปแบบของการเล่าเรื่องของตราสินค้าผลิตภัณฑ์ผู้หญิงและ (2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบการเล่าเรื่องของตราสินค้าผลิตภัณฑ์ผู้หญิง กลุ่มตัวอย่างเป็นภาพโฆษณาของตราสินค้าผลิตภัณฑ์ผู้หญิงจำนวน 4 เรื่อง 4 รูปแบบ โดยมีการคัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มหลายขั้นตอน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงในแต่ละขั้นตอนก่อนที่จะนำไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ
 • Thumbnail

  อิทธิพลของอินสตาแกรมบุคคลที่มีชื่อเสียงต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าแฟชั่นออนไลน์ 

  วรรษมน อินทรสกุล; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาเรื่องนีมี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปริมาณการใช้อินสตาแกรม (Instagram) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ การใช้อินสตาแกรม (Instagram) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครกับการรับรู้ความน่า เชื่อถือ ของบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความน่า เชื่อถือของ บุคคลที่มีชื่อเสียง(Celebrity) กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากอินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง การวิจัยครั้ง นี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้การแจกแบบสอบถามออนไลน์ มีกลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรเพศหญิง อายุตั้งแแต่ 18-34 ...