Now showing items 97-116 of 210

 • Thumbnail

  การพัฒนาตัวบ่งชี้มูลค่าทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทเกาะท่องเที่ยวทางทะเลของไทย 

  ธนวรรษ ดอกจันทร์; โชคชัย สุเวชวัฒนกูล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้มูลค่าทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะท่องเที่ยวทาง ทะเลของไทย มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ที่สามารถนํามาประเมินมูลค่าทรัพยากร ท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะท่องเที่ยวทางทะเลของไทย 2. เพื่อวิเคราะห์นํ้าหนัก ความสําคัญของตัวบ่งชี้สําหรับการประเมินมูลค่าทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะ ท่องเที่ยวทางทะเลของไทย ในการศึกษาใช้เครื่องมือในการวิจัยอนาคตด้วยเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ซึ่งเป็นเทคนิคที่มุ่งแสวงหาผลสรุปจากความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องออกมาอย่างเป็นระบบ ข้อมูลที่ได้มา ...
 • Thumbnail

  การพัฒนาภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวอาหารริมทางผ่านมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กรณีศึกษา ย่านเยาวราช กรุงเทพมหานคร 

  ญาณิศา มิตรโกสุม; สุวารี นามวงค์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การศึกษาครั้งนี้ ต้องการสำรวจภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวอาหารริมทางของย่านเยาวราช กรุงเทพมหานคร จากมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่าเป็นอย่างไร โดยประกอบด้วยวัตถุประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวย่านเยาวราชผ่านมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 2) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางโครงสร้างและองค์ประกอบทางอารมณ์ของย่านเยาวราชผ่านมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 3) เพื่อวิเคราะห์อัตลักษณ์ของย่านเยาวราชผ่านมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และ 4) แนวทางในการพัฒนาภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวอาหารริมทางของย่านเยาวราช กรุงเทพมหานคร ...
 • Thumbnail

  การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีจากมุมมองการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 

  กมล เกียรติพงษ์; พัทรียา หลักเพ็ชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2) เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีจากมุมมองการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์จากมุมมองการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อความจงรักภักดีในพื ...
 • Thumbnail

  การพัฒนาองค์กรพันธมิตรของธุรกิจสปาในจังหวัดภูเก็ต 

  สิทธิพร แจ่มเที่ยงตรง; เกศรา สุกเพชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาถึงบริบทการพัฒนาองค์กรพันธมิตรของ ธุรกิจสปาในจังหวัดภูเก็ต และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาองค์กรพันธมิตรของ ธุรกิจสปาในจังหวัดภูเก็ต โดยประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ คือ ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารของสถาน ประกอบการด้านสปาในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก กระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2556 จำนวนทั้งสิ้น 81 แห่ง ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน การเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการ วิเคราะห์ข้อมูล ผลจากการวิเคราะห์ข ...
 • Thumbnail

  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโยคะอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษาอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  ภัทรวดี รังสิมานพ; สุวารี นามวงค์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2021)

  การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นในการศึกษาเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวโยคะอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 5 ประการคือ 1) เพื่อทราบถึงคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวโยคะ 2) เพื่อทราบถึงองค์ประกอบของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโยคะ ด้านทรัพยากรหลักที่มีต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 3) เพื่อทราบถึงองค์ประกอบของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโยคะ ด้านองค์ประกอบสนับสนุนที่มีต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 4) เพื่อทราบถึงความพึงพอใจโดยรวมต่อการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวโยคะ ...
 • Thumbnail

  การรับรู้ของประชากรศาสตร์ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงศาสนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  ธนิกานต์ มะรินทร์; สุวารี นามวงค์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของชุมชนที่มีต่อผลกระทบจากการท่องเที่ยว เชิงศาสนาได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมวัฒนธรรม ตลอดจนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อหาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาวัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากสมาชิกในชุมชน จำนวน 245 ราย ซึ่งจะนํามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Independent t-Test กับ One-Way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกในชุมชนมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเที่ยวเ ...
 • Thumbnail

  การรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อเสริมสร้างความทุ่มเทมีใจของพนักงานส่วนหน้า (Employee engagement) ของอุตสาหกรรมโรงแรมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

  ไกรศักดิ์ พิกุล; เกศรา สุกเพชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานโรงแรมที่ส่งผลต่อการรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำ งานในธุรกิจโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาการรับรู้ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความสัมพันธ์กับความทุ่มเทมีใจของพนักงานโรงแรม (Employee Engagement) ในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาการรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีอิทธิพล ทำให้เกิดความทุ่มเทมีใจของพนักงานโรงแรม (Employee Engagement) ในเขตกรุงเทพมหานคร 4) เพื่อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างความทุ่มเทมีใจของพนักงานโรงแรม (Employee Engagement) ใน เขตกรุงเทพมหานครโดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิยั ...
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนภายหลังวิกฤตการเมืองไทยในกรุงเทพมหานคร 

  ปนัดดา ศรีบุศย์ดี; เจริญชัย เอกมาไพศาล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อศึกษาและหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง ประชากรศาสตร์พฤติกรรมการท่องเที่ยวและทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อการเดินทาง ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ภายหลังวิกฤตการเมืองไทย 2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อการเดินทางท่องเที่ยวใน กรุงเทพมหานคร ภายหลังวิกฤตการเมืองไทย และ 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านทัศนคติต่อ ความต้องการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยมีประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ นักท่องเที่ยวชาวจีน (Mainland) ที่เดินทางเข ...
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยภายหลังเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วบริเวณอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง 

  กฤษรักษ์ อยู่เจริญ; เจริญชัย เอกมาไพศาล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  จากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วบริเวณอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง จำนวน 50,000 ลิตร เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ปีพ.ศ. 2556 เกิดผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่สำคัญรวมไปถึงภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวผู้วิจัยถึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหากลุ่มปัจจัยต่อทัศนคติด้านต่าง ๆ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis) ไปสู่วิเคราะห์พฤติกรรมทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยภายหลังวิกฤติเพื่อเปรียบเทียบ ความแตกต่างของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ในทัศนคติต่อปัจจัยที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อบริการทางการท่องเที่ยว ...
 • Thumbnail

  การศึกษาพฤติกรรมของนักวิ่งระยะไกลกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา: กรณีศึกษาประเทศไทย 

  พงศกร เตียรถ์วัฒนานนท์; สุวารี นามวงค์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  วิทยานิพนธ์เล่มนี้มุ่งเน้นที่จะทำการศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของนักวิ่งระยะไกลกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา: กรณีศึกษาประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยผลักดันที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเข้าร่วมงานวิ่งระยะไกล เพื่อศึกษาถึงปัจจัยดึงดูดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเข้าร่วมงานวิ่งระยะไกล และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักวิ่งระยะไกลที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการเข้าร่วมงานวิ่ง ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างคือนักวิ่งที่เคยเข้าร่วมงานวิ่งระยะทางขั้นต่ำ 10.5 กิโลเมตรขึ้นไปอย่างน้อย 1 ครั้ง และเป็นงานว ...
 • Thumbnail

  การศึกษาอิทธิพลของการได้รับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

  ศินีนาฎ พูลเกื้อ; พัทรียา หลักเพ็ชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การวิจยัเรื่องการศึกษาอิทธิพลของการได้รับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่อผลการ ดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยกำหนดวตัถุประสงค์ไว้ 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาผล การดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยที่มีข้อมูลทั่วไปแตกต่างกัน 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย โดยการศึกษาในคร้ังนี้เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิอัตราส่วนทาง ...
 • Thumbnail

  การศึกษาเชิงสำรวจการจำแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นสูงอายุโดยเทคนิควิเคราะห์การจัดกลุ่มปัจจัยการตัดสินใจเดินทางแบบพำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ 

  นรินทร์พร อภิรักษ์ไพบูลย์; พัทรียา หลักเพ็ชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อจัดกลุ่มปัจจัยการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในจังหวัด เชียงใหม่ 2) เพื่อจำแนกกลุ่มนกั ท่องเที่ยวญี่ปุ่นสูงอายุแบบพำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่บนพื้นฐานปัจจัยการตัดสินใจเดินทางและพฤติกรรมการท่องเที่ยว 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและปัจจัยการตัดสินใจเดินทางกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีการจำแนกกลุ่มแบบพำนักระยะยาวมีความแตกต่างกันหรือไม่ ศึกษาเป็น 3 ขั้นตอน 1) จัดกลุ่มปัจจัยด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ การจัดกลุ่มความเหมือนกัน ไว้กลุ่มเดียวกัน 2) จำแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นสูงอายุ ...
 • Thumbnail

  การศึกษาเชิงสำรวจระดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและขีดความสามารถในการบริหารจัดการการรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล กรณีศึกษา กลุ่มนักท่องเที่ยวอินเดียในเขตเมืองพัทยา 

  เบญจมาภรณ์ ชำนาญฉา; พัทรียา หลักเพ็ชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาเชิงสํารวจระดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและขีดความสามารถในการบริหาร จัดการการรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล กรณีศึกษา กลุ่มนักท่องเที่ยว อินเดียในเขตเมืองพัทยา กาหนดวัตถุประสงค์ไว้ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ นักท่องเที่ยวต่อระดับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและขีดความสามารถในการบริหารจัดการการ รองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล กรณีศึกษากลุ่มนักท่องเที่ยวอินเดียในเขต เมืองพัทยา 2) เพื่อสํารวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวด้านศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและขีด ความสามารถในการบริหารจัดการการรองร ...
 • Thumbnail

  การศึกษาแนวทางการสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว กรณีศึกษา ถ้ำเลเขากอบ จังหวัดตรัง 

  อัญชิษฐา กิ้มภู่; กนกกานต์ แก้วนุช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัยก่อนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเลเขากอบ จังหวัดตรัง 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัยหลังจากที่ได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวแล้ว 3) ศึกษาสภาพปัญหาความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และ 4) ศึกษาแนวทางการสร้างมาตรการการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวถ้ำเลเขากอบ จังหวัดตรัง
 • Thumbnail

  การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอัตลักษณ์ทางกลุ่มชาติพันธุ์ม้งผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษาหมู่บ้านม้งกิ่วกาญจน์ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

  หัสนัย ผัดวงศ์; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 4 วัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อสำรวจอัตลักษณ์ทางกลุ่มชาติพันธุ์ม้งของหมู่บ้านชาวม้งกิ่วกาญจน์ (2) เพื่อศึกษาศักยภาพของอัตลักษณ์ทางกลุ่มชาติพันธุ์ม้งที่สามารถนำเอาไปสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้ (3) เพื่อศึกษาศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวของหมู่บ้านชาวม้งกิ่วกาญจน์ และ (4) เพื่อสร้างรูปแบบการท่องเที่ยว โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอัตลักษณ์ทางกลุ่มชาติพันธุ์ม้งผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างของการศึกษานี้ ...
 • Thumbnail

  การสำรวจมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว 

  ประยูร ดาศรี; กนกกานต์ แก้วนุช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การวิจัยนี้เป็นการสำรวจมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติ ปางสีดาจังหวัดสระแก้วเพื่อนำผลการวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัตถุประสงค์ของการวิจัยมีดังนี้1) เพื่อประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขต อุทยานแห่งชาติปางสีดา 2) เพื่อศึกษาศักยภาพองค์ประกอบสี่ด้านของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคือ ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศการจัดการด้านการใช้ประโยชน์ของพื้นที่การจัดการ ด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึกด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว 3) ...
 • Thumbnail

  การเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 

  จารุวรรณ พิลา; เกศรา สุกเพชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบเรื่องการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว และความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการ ...
 • Thumbnail

  การแบ่งส่วนตลาดนักท่องเที่ยวตามการรับรู้ ความคาดหวังและพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

  อุณากุล อภิวนัสบดี; รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การศึกษาวิจัยเรื่อง “การแบ่งส่วนตลาดนักท่องเที่ยวตามการรับรู้ ความคาดหวังและพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินการรับรู้และความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของนักท่องเที่ยวโดยชุมชนในลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ที่มีการรับรู้และคาดหวังต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน และลักษณะพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3) เพื่อจำแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยชุมชนตามความแตกต่างของลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ...
 • Thumbnail

  กิจกรรมการพัฒนาเส้นทางอาชีพเพื่อส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานแผนกครัวโรงแรมระดับ 3 และ 4 ดาวในประเทศไทย 

  ธนวัฒน์ เพชรพันธ์; โชคชัย สุเวชวัฒนกูล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากิจกรรมการพัฒนาเส้นทางอาชีพของ พนักงานแผนกครัวโรงแรมระดับ 3 และ 4 ดาวในประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ องค์กร 2) เพื่อศึกษากิจกรรมการพัฒนาเส้นทางอาชีพของพนักงานแผนกครัวโรงแรมระดับ 3 และ 4 ดาวในประเทศไทยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร 3) เพื่อนาเสนอแนวทางการ พัฒนากิจกรรมการพัฒนาเส้นทางอาชีพของพนักงานแผนกครัวของโรงแรมระดับ 3 และ 4 ดาว ในประเทศไทยเพื่อก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร
 • Thumbnail

  ความคาดหวังกับการรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย กรณีศึกษา : จังหวัดกาญจนบุรี 

  ปฤณฑร กิ่งทอง; สุวารี นามวงค์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในจังหวัดกาญจนบุรีโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ภาพลักษณ์โดยรวม ภาพลักษณ์ด้านการปฏิบัติการและจิตวิทยาและภาพลักษณ์ที่โดดเด่น ทั้งก่อนและหลังเดินทางมาเพื่อประเมินความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ชาวไทยจำนวน 400 คน และ ชาวต่างชาติจำนวน 200 คน โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติ Independent T test และ Paired Sample T test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างควา ...