Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ต่อการจัดการการท่องเที่ยวรูปแบบ Mice อย่างยั่งยืน ในจังหวัดขอนแก่น 

    อรุณศรี นามซุย; แสงแข บุญศิริ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

    การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวางการมีส่วนร่วมของชุมชนกบการพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบ MICE อยางยั่งยืนในจังหวัดขอนแก่น 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบ MICE อยางยั่งยืนในจังหวัดขอนแก่น 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ต่อการจัดการ การท่องเที่ยวรูปแบบ MICE อยางยั่งยืนในจังหวัดขอนแก่น การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) ร่วมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ...