Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงศาสนาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยในพุทธมณฑล ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี 

    อัยยรัช อาภาศิลป์; วรรษิดา บุญญาณเมธาพร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

    วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงศาสนาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ในพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว การจัดการเชิงพื้นที่ และการจัดการการท่องเที่ยว ในพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี 2) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว การจัดการเชิงพื้นที่ และการจัดการการท่องเที่ยวในพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี 3) เพื่อวิเคราะห์สมการโครงสร้างของโมเดลการจัดการการท่องเที่ยวเชิงศาสนาของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท ...