Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวดำน้ำลึกในประเทศไทย 

    กานต์ธิดา พรหมสวาสดิ์; กนกกานต์ แก้วนุช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

    การศึกษาเรื่องแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวดำน้ำลึกในประเทศไทย กำหนดวัตถุประสงค์การศึกษาไว้ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเทียวดำน้ำลึกชาวไทย 2)เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวดำน้ำลึกชาวไทย 3) เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวดำน้ำลึกเพื่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวดำน้ำลึกชาวไทย วิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวดำน้ำชาวไทย จำนวน 420 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. นักท่องเที่ยวดำน้ำลึกชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพส่วนใหญ่โสด ...