Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ของนักท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร 

    กุสุมา เหาะเหิน; รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

    การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ออนไลน์โดยเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้และความคาดหวังต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนจำหน่าย 2) เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการโดย เปรียบเทียบระหว่างการรับรู้และความคาดหวังต่อกระบวนการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตัวแทนจำหน่าย 3) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบิน ออนไลน์ 4) เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ที่มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมและเพื่อวิเคราะห์คว ...