Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  ภาพลักษณ์ความปลอดภัย การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัย และพฤติกรรมความภักดีของนักท่องเที่ยวจีนประเภทท่องเที่ยวแบบอิสระในกรุงเทพมหานคร 

  บุนรดา ปัญญารักษ์; รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  ท่องเที่ยวแบบอิสระที่มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในมาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความภักดีในการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครมากที่สุด
 • Thumbnail

  แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวในบริบทพื้นที่ขัดแย้งกรณีศึกษา: จังหวัดยะลา 

  มูฮำหมัดอาดีส เหล็กดี; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวในบริบทพื้นที่ขัดแย้ง กรณีศึกษาจังหวัดยะลา” วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดยะลา 2) เพื่อประเมินศักยภาพและความพร้อมด้านการจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลา 3) เพื่อศึกษาการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในจังหวัดยะลา และ 4) เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลาภายใต้บริบทความขัดแย้งในจังหวัดยะลา ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Method Methodology) ...