Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโยคะอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษาอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  ภัทรวดี รังสิมานพ; สุวารี นามวงค์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2021)

  การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นในการศึกษาเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวโยคะอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 5 ประการคือ 1) เพื่อทราบถึงคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวโยคะ 2) เพื่อทราบถึงองค์ประกอบของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโยคะ ด้านทรัพยากรหลักที่มีต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 3) เพื่อทราบถึงองค์ประกอบของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโยคะ ด้านองค์ประกอบสนับสนุนที่มีต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 4) เพื่อทราบถึงความพึงพอใจโดยรวมต่อการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวโยคะ ...
 • Thumbnail

  แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวดำน้ำลึกในประเทศไทย 

  กานต์ธิดา พรหมสวาสดิ์; กนกกานต์ แก้วนุช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การศึกษาเรื่องแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวดำน้ำลึกในประเทศไทย กำหนดวัตถุประสงค์การศึกษาไว้ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเทียวดำน้ำลึกชาวไทย 2)เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวดำน้ำลึกชาวไทย 3) เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวดำน้ำลึกเพื่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวดำน้ำลึกชาวไทย วิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวดำน้ำชาวไทย จำนวน 420 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. นักท่องเที่ยวดำน้ำลึกชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพส่วนใหญ่โสด ...