Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    แนวทางการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของชมชนคีรีวง 

    วรารัตน์ เจริญวิริยะภาพ; สุดสันต์ สุทธิพิศาล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

    วิจัยเรื่องแนวทางการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของชุมชนคีรีวงเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและลักษณะการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของชุมชนคีรีวง 2) เพื่อเสนอแนวทางการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของชุมชนคีรีวง จากการศึกษา พบว่า ชุมชนคีรีวงมีการเปลี่ยนแปลงผู้สืบต่อทายาท คนรุ่นใหม่เริ่มมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และไปทำงานในเมือง ...