Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนหมู่บ้านควนโอ ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 

    สุณิสา ศิริพรจุฑากุล; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

    การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนหมู่บ้านควนโอ ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึกจังหวดกระบี่ เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษานโยบายการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ ชุมชน และศึกษาการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงนิเวศโดยชุมชนหมู่บ้านควนโอ ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) จากกลุ่มตัวอย่าง ...