Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปรากฎการณ์และบริบทของชุมชนหมู่บ้านโคกโก่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

    ปิยะนุช บุญเย็น; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

    การศึกษาวิจัย เรื่อง ปรากฏการณ์และบริบทของชุมชนหมู่บ้านโคกโก่ง จงหวัดกาฬสินธุ์ เป็นงานวิจยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภูมิหลังการพัฒนา ชุมชนหมู่บ้านโคกโก่ง จ.กาฬสินธุ์ 2) ศึกษาภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนหมู่บ้านโคกโก่ง จ.กาฬสินธุ์ และ 3) อธิบายปรากฏการณ์และบริบทของชุมชนหมู่บ้านโคกโก่ง จ.กาฬสินธุ์ด้วย แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวในปัจจุบัน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือการทบทวน วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) มีกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล 3 กลุ่ม ได้แก่ ชาวบ้าน ...