Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  ปัจจัยอุปสงค์ อุปทาน ทางการท่องเที่ยวที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบอกต่อ 

  กิ่งกาญจน์ สินทรัพย์; รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อ 1) สำรวจ สังเคราะห์และจำแนก ลักษณะการแสดงความคิดเห็นเชิงลบบนเว็บไซต์ที่สำรองห้องพักออนไลน์ โดยจำแนกปัญหาที่พบตามส่วนประสมทางการตลาด 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของอุปทาน (ทำเล ระดับดาว ขนาดโรงแรม ระบบการบริหาร ระดับราคา) กับการเลือกประเด็นบอกต่อทางลบ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของอุปสงค์ (เพศ ฤดูกาล วัตถุประสงค์การเดินทาง ผู้ร่วมเดินทาง ประเทศ และกลุ่มประเทศ) กับการเลือกประเด็นบอกต่อทางลบ นอกจากนี้ยังวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมที่พักแรม โดยการวิจั ...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาการจัดการคุณภาพการบริการที่พักขนาดเล็กในท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

  ชนกสุดา ชนะกุล; เทิดชาย ช่วยบำรุง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2021)

  งานวิจัยชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการที่พักขนาดเล็กในท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการซ้ำที่พักขนาดเล็ก ในท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 3) เพื่อประเมินคุณภาพการจัดการการบริการที่พักขนาดเล็กในท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และ 4) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการคุณภาพการบริการที่พักขนาดเล็กในท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ กลุ่มตัวอย่างคือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ ...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาโฮสเทล เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ในอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

  ปริชล วิมลเมือง; แสงแข บุญศิริ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบริบทการให้บริการของโฮสเทล ในอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ที่มีต่อนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel 2) เพื่อศึกษาระดับความพร้อมของผู้ประกอบการโฮสเทล ในอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทลของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ในอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 4) เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาโฮสเทล ในอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ คือ การวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์ ...