Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวในบริบทพื้นที่ขัดแย้งกรณีศึกษา: จังหวัดยะลา 

    มูฮำหมัดอาดีส เหล็กดี; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

    การศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวในบริบทพื้นที่ขัดแย้ง กรณีศึกษาจังหวัดยะลา” วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดยะลา 2) เพื่อประเมินศักยภาพและความพร้อมด้านการจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลา 3) เพื่อศึกษาการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในจังหวัดยะลา และ 4) เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลาภายใต้บริบทความขัดแย้งในจังหวัดยะลา ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Method Methodology) ...