Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การพัฒนาภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวอาหารริมทางผ่านมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กรณีศึกษา ย่านเยาวราช กรุงเทพมหานคร 

    ญาณิศา มิตรโกสุม; สุวารี นามวงค์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

    การศึกษาครั้งนี้ ต้องการสำรวจภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวอาหารริมทางของย่านเยาวราช กรุงเทพมหานคร จากมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่าเป็นอย่างไร โดยประกอบด้วยวัตถุประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวย่านเยาวราชผ่านมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 2) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางโครงสร้างและองค์ประกอบทางอารมณ์ของย่านเยาวราชผ่านมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 3) เพื่อวิเคราะห์อัตลักษณ์ของย่านเยาวราชผ่านมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และ 4) แนวทางในการพัฒนาภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวอาหารริมทางของย่านเยาวราช กรุงเทพมหานคร ...