Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  รูปแบบคุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์ขององค์กร และความพึงพอใจ ที่มีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ในการเลือกใช้บริการบริษัทนำเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

  ขวัญฤทัย เดชทองคำ; เจริญชัย เอกมาไพศาล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  เนื่องจากในปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้บริการบริษัทนำเที่ยวต่างประเทศมีจำนวนลดลง ทำให้เกิดคำถามในงานวิจัยที่จะศึกษาถึงความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการบริษัทนำเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร รูปแบบคุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์ขององค์กร และความพึงพอใจ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจท่องเที่ยวนำไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสร้างความได้เปรียบคู่แข่งขัน ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพเพื่อให้นักท่องเที่ยวไทยเกิดความพึงพอใจ กลับมาใช้บริการซ้ำและ ...
 • Thumbnail

  แนวทางการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮ้าส์ในย่านถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร 

  อธิป นนทกะตระกูล; เทิดชาย ช่วยบำรุง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮ้าส์โดยผู้ประกอบการย่านถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน 2) ศึกษาข้อจำกัดด้านบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮ้าส์ ย่านถนนข้าวสารกรุงเทพมหานคร 3) ศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของผู้เข้าพักชาวต่างชาติต่อการจัดการความปลอดภัยในเกสต์เฮ้าส์ ย่านถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร และ 4)เสนอแนวทางการจัดการความปลอดภัยในเกสต์เฮ้าส์ ย่านถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ การวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์ ...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของบริษัทนำเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยการเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ 

  ชญานันท์ ใสกระจ่าง; สุวารี นามวงศ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจยัครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ ในบริษัทนำเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อม 2) ศึกษาอิทธิพลของความเป็นผู้ประกอบการของ องค์การ ต่อประสิทธิผลของบริษัทนำ เที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อม และ 3) เสนอแนะแนวทาง การพัฒนาประสิทธิผลของบริษัทนำเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยการเสริมสร้างความเป็น ผู้ประกอบการ โดยมีประชากรกลุ่มเป้าหมายคือ บริษัทนำเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขต กรุงเทพมหานคร จํานวน 74 แห่งโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ...