Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์ที่มีต่อเด็กด้อยโอกาส 

    ฐิญาภา เสถียรคมสรไกร; โชคชัย สุเวชวัฒนกูล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

    การวิจัยในครั้งนี้มีวัตัถุประสงค์1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อการเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์ที่มีต่อเด็กด้อยโอกาส 2) เพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์ที่มีต่อเด็กด้อยโอกาสมีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญประกอบด้วยบุคลากรจากองค์กรด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้านสิทธิมนุษยชน โรงเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาในจังหวัดกรุงเทพฯ และสถานสงเคราะห์เด็กในจังหวัดกรุงเทพฯ ร่วมกับการจัดสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญจากองค์กร ...