Wisdom Repository Repository

CommunicAsia 2005 เมื่อโลกสื่อสารไร้สายกำลังเปลี่ยนไป.

CommunicAsia 2005 เมื่อโลกสื่อสารไร้สายกำลังเปลี่ยนไป.

Show simple item record

dc.contributor.author ไพโรจน์ ไววานิชกิจ.
dc.date.accessioned 2015-08-21T07:14:58Z
dc.date.available 2015-08-21T07:14:58Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation ไมโครคอมพิวเตอร์. 23,242 (ก.ย.48) th
dc.identifier.uri http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2685
dc.description.abstract เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่เทียบเท่ากับเกาะช้างของไทย โครงข่ายการคมนาคมที่มีการวางแผนสร้างอย่างเป็นระบบ ทำให้การเดินทางจากจุดต่างๆ ภายในเกาะสิงคโปร์ไปยังสถานที่จัดงานเป็นไปได้โดยง่ายดาย ยิ่งเป็นการเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งมวลชนอย่างรถไฟฟ้า ที่เชื่อมต่อสนามบินนานาชาติชางฮีกับย่านกลางเมือง โดยเส้นทางผ่านบริเวณ Expo เป็นผลทำให้ช่วยย่นระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางเข้าหรืออกจากงานได้อย่างดีเยี่ยม th
dc.format.extent 8 หน้า th
dc.format.mimetype text/html th
dc.language.iso tha th
dc.publisher กองบรรณาธิการวารสารไมโครคอมพิวเตอร์. th
dc.subject Communic Asia - Singgapore th
dc.subject.other โครงข่ายการคมนาคม -- สิงคโปร์ th
dc.subject.other สื่อสารไร้สาย th
dc.subject.other ธุรกิจ th
dc.title CommunicAsia 2005 เมื่อโลกสื่อสารไร้สายกำลังเปลี่ยนไป. th
dc.type Text th
dcterms.accessRights สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม เฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น th
mods.genre บทความ--ทั่วไป th
mods.physicalLocation สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา th
mods.physicalLocation สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา th


Files in this item (content)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Wisdom Repository


Browse

My Account

Language