Wisdom Repository Repository

AEC News Alert ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2558

AEC News Alert ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2558

Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-08-21T07:19:14Z
dc.date.available 2015-08-21T07:19:14Z
dc.date.issued 2015-06-29
dc.identifier.uri http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2686
dc.description.abstract AEC News Alerts ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ฉบับนี้ได้รวบรวมข่าวที่สำคัญๆ ตามหัวข้อดังนี้ 1. มิติโลกาภิวัฒน์ : อินเดีย - อาเซียน 2. มองหลากมุมเรียนรู้อาเซียน 3. พาณิชย์แนะศึกษากฎระเบียบก่อนส่งออกอาหารไปตะวันออกกลาง th
dc.format.extent 11 หน้า th
dc.format.mimetype application/pdf th
dc.language.iso tha th
dc.language.iso eng th
dc.publisher กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ th
dc.rights ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ th
dc.subject AEC News Alerts th
dc.subject อาเซียน th
dc.subject การค้าระหว่างประเทศ -- ไทย th
dc.subject.other ไทย --ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ th
dc.subject.other อาเซียน th
dc.subject.other การค้าระหว่างประเทศ th
dc.title AEC News Alert ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2558 th
dc.type Text th
dcterms.accessRights สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะอาจารย์และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น th
mods.genre กฤตภาค th
mods.physicalLocation สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา th


Files in this item (content)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Wisdom Repository


Browse

My Account

Language