Now showing items 88-107 of 120

 • Thumbnail

  แนวทางการเพิ่มศักยภาพการบริการด้านที่พักเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา 

  วารุณี ดำกระโทก; กนกกานต์ แก้วนุช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  -
 • Thumbnail

  แนวทางการเพิ่มศักยภาพการบริการด้านที่พักเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา 

  วารุณี ดำกระโทก; กนกกานต์ แก้วนุช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)
 • Thumbnail

  แนวทางการเพิ่มศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการท่องเที่ยวรูปแบบ MICE 

  จิรพร จันลา; โชคชัย สุเวชวัฒนกูล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)
 • Thumbnail

  แนวทางการรักษาบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

  สุปรียา ม่วงรอด; กนกกานต์ แก้วนุช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาปัญหาและหาสาเหตุการย้ายงานจากโรงแรมขนาดกลางไปสู่โรงแรมขนาดใหญ่ของบุคลากรเจเนอเรชั่นวาย 2) เพื่อสร้างแนวทางในการรักษาบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง ดำเนินการศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลักแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า ปัญหาและสาเหตุการย้ายงานจากโรงแรมขนาดกลางไปสู่โร ...
 • Thumbnail

  แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์สำหรับนักท่องเที่ยวอาสาสมัครของประเทศไทย 

  อมราวดี ไชยโย; วรรักษ์ สุเฌอ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

     The objectives of this research are 1) to explore the perception components that affect attitudes and satisfaction of voluntourists towards animal-related voluntourism activities; 2) to investigate the opinions of voluntourists about understanding, potential, conditions and limitations/threats of animal-related voluntourism activities; 3) to propose guidelines to enhance animal-related voluntourism. The methodology of this study employed a mixed method approach. The quantitative approach used a questionnaire for data collection with international ...
 • Thumbnail

  แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านอาหารพื้นเมืองจังหวัดน่าน 

  หทัยชนก ฉิมบ้านไร่; รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของอาหารพื้นเมืองน่าน ศึกษาความ ต้องการ การรับรู้ พฤติกรรม และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีมีต่ออาหารพื้นเมืองน่าน และหาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านอาหารพื้นเมืองจังหวัดน่าน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นเมืองจังหวัดน่านจำนวน 5 คน กลุ่มสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน ...
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  แนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวด้านอรรถประโยชน์ ชุมชนขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  อรรฆพร ก๊กค้างพลู; กนกกานต์ แก้วนุช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการรับรู้คุณค่าความสำคัญแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (Importance) 2) ศึกษาระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการดำเนินงานแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (Performance) 3) ศึกษาเปรียบเทียบระดับการรับรู้คุณค่าความสำคัญ (Importance) และระดับการรับรู้คุณค่าประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Performance) แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 4) เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Importance-Performance Analysis (IPA) เพื่อให้ทราบแนวทางการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าองค์ป ...
 • Thumbnail

  แนวทางการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ธนาภรณ์ ถาวรวัฒน์สกุล; โชคชัย สุเวชวัฒนกูล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อ ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความ ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครในแต่ละระดับดาวโรงแรม 3) เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 4) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในเขต กรุงเทพมหานคร
 • Thumbnail

  แนวทางการส่งเสริมทัศนคติเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจังหวัดชลบุรี 

  ณัฐปรัชญา นันทวิสิทธิ์; โชคชัย สุเวชวัฒนกูล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยทัศนคติที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการ แบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจังหวัดชลบุรี 2) เพื่อเสนอแนะแนวทางการ ส่งเสริมทัศนคติเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระใน จังหวัดชลบุรี
 • Thumbnail

  แนวทางการส่งเสริมศักยภาพธุรกิจการจัดประชุมเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันในเขตเมืองศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ 

  นิศารัตน์ อนุตรวัฒนกุล; พัทรียา หลักเพ็ชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  -
 • Thumbnail

  แนวทางการสนับสนุนการกลับมาเที่ยวซ้ำในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ 

  สุรเชษฏ์ อ่ำสั้น; สุดสันต์ สุทธิพิศาล (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้1) เพื่อสำรวจสภาพปัจจุบัน ของแหล่งท่องเที่ยวโดย ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยสนับสนุนการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวในแหล่ง ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการสนับสนุนให้นักท่องเที่ยว กลับมาเที่ยวซ้ำ ในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่โดยศึกษาระดับความพึงพอใจของ นักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยครอบคลุมความพึงพอใจ 5 ด้าน ไดแ้ก่1) ความพึง พอใจด้านสิ่งดึงดูดใจเพื่อการท่องเที่ยว 2)ความพึงพอใจด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 3)ความพึง พอใจด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ...
 • Thumbnail

  แนวทางการสร้างความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยผ่านคุณค่าเชิงประสบการณ์ 

  กฤติเดช อนันต์; เกศรา สุกเพชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

            การศึกษาเรื่องแนวทางการสร้างความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยผ่านคุณค่าเชิงประสบการณ์ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1)  เพื่อศึกษาปัจจัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) สำหรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลกับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย 3) เพื่อนำเสนอแนวทางการสร้างความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยผ่านคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value)           การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ...
 • Thumbnail

  แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะพื้นฐานอาชีพผู้นำเที่ยวไทยที่สอดคล้องตามความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 

  ธนณัฏฐ์ โชคปรีดาพานิช; เกศรา สุกเพชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาถึงสมรรถนะพื้นฐานอาชีพผู้นำเที่ยวไทยที่สอดคล้องตามความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 2) เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะพื้นฐานอาชีพผู้นำเที่ยวไทย ที่สอดคล้องตามความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และ 3) เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะพื้นฐานอาชีพผู้นำเที่ยวไทย ที่สอดคล้องตามความต้องการของอุตสากรรมท่องเที่ยวไทย
 • Thumbnail

  แนวทางพัฒนาผลการดำเนินกิจการอย่างสมดุล ด้วยการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ ในผู้ประกอบการธุรกิจการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อม  

  สิริศักดิ์ พลสิมมา; เกศรา สุกเพชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อประเมินความสัมพันธ์ของคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการต่อผลของการดำเนินกิจการของธุรกิจการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยมีกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาวิจัย คือ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการในธุรกิจการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยจำนวน 400 ตัวอย่างเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามและ ใช้การวิเคราะห์ค่าอิทธิพลของตัวแปรโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน โดยวิธีการใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะค ...
 • Thumbnail

  แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละคร : กรณีศึกษา ละครโทรทัศน์เรื่อง "บุพเพสันนิวาส" 

  วีนัสรินทร์ ศิริผล; เกศรา สุกเพชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความรู้ที่ได้จากสื่อละครเรื่องบุพเพสันนิวาสในการส่งอิทธิพลต่อทัศนคติในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในละครของนักท่องเที่ยว 2) เพื่อศึกษาความรู้ที่ได้จากสื่อละครเรื่องบุพเพสันนิวาสในการส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในละครของนักท่องเที่ยว 3) เพื่อหาแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละครโดยใช้ความรู้จากสื่อละครในการส่งอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมในการมาเที่ยวของนักท่องเที่ยว การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้การดำเนินการวิจัยแบบปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมเป็นแบบส ...
 • Thumbnail

  ปรากฎการณ์และบริบทของชุมชนหมู่บ้านโคกโก่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  ปิยะนุช บุญเย็น; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  -
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

  ชุลีวรรณ ปราณีธรรม; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเจตคติและพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและในโรงแรม ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการที่พักแรมในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนทั้งสิ้น 381,818 คน กลุ่มตัวอย่างในเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวน 400 คน ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว กรณีศึกษา : ชุมชนสองแพรก จังหวัดพังงา 

  ศิรตา ศิริธรรม; รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลต่อขีดความสามารถฯ และเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยความเป็นผู้ประกอบการ ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และการรับรู้ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวที่มีความสัมพันธ์กับขีดความสามารถฯ กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้คือ ชุมชนสองแพรก จังหวัดพังงาจํานวน 244 รายวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Independent t-Test One-Way ANOVA และ การวิเคราะห์ค่าสหสัมพั ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว กรณีศึกษา : ชุมชนสองแพรก จังหวัดพังงา 

  ศิรตา ศิริธรรม; รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินขีดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลต่อขีดความสามารถฯ และเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยความเป็นผู้ประกอบการ ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และการรับรู้ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวที่มีความสัมพันธ์กับขีดความสามารถฯ กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้คือ ชุมชนสองแพรก จังหวัดพังงา จำนวน 244 ราย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Independent t-Test One-Way ANOVA และการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ ...