Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    แนวทางการสนับสนุนการกลับมาเที่ยวซ้ำในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ 

    สุรเชษฏ์ อ่ำสั้น; สุดสันต์ สุทธิพิศาล (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้1) เพื่อสำรวจสภาพปัจจุบัน ของแหล่งท่องเที่ยวโดย ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยสนับสนุนการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวในแหล่ง ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการสนับสนุนให้นักท่องเที่ยว กลับมาเที่ยวซ้ำ ในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่โดยศึกษาระดับความพึงพอใจของ นักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยครอบคลุมความพึงพอใจ 5 ด้าน ไดแ้ก่1) ความพึง พอใจด้านสิ่งดึงดูดใจเพื่อการท่องเที่ยว 2)ความพึงพอใจด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 3)ความพึง พอใจด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ...