Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    อัตลักษณ์และเครือข่ายการสื่อสารของนักพนันหวยใต้ดินชนชั้นกลาง 

    วชิรารัตน์ นิรันดร์เตชาภัทร์; อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

    งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของนักพนันหวยใต้ดินชนชั้นกลางและการสร้าง เครือข่ายการสื่อสารของนักพนันหวยใต้ดิน ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างเจ้ามือรายใหญ่ เจ้ามือราย ย่อย คนขายหวย และนักพนันหวยใต้ดินชนชั้นกลาง เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-dept Interview) กลุ่มตัวอย่างจำนวน 15 คน ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในเครือข่ายหวยใต้ดินไม่น้อยกว่า 5 ปี มีรายได้ 18,000 บาทขึ้น ไป ทั้งนี้จะพิจารณาจากอาชีพ ความมีชื่อเสียงวงศ์ตระกูล รูปแบบการใช้ชีวิตประ กอบการพิจารณา ด้วย ...