Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    กระบวนการสื่อสารและการสร้างการยอมรับการแพทย์แผนไทย 

    กฤษฎา มอมุงคุณ; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

    การศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการสื่อสารและการสร้างการยอมรับการแพทย์แผนไทย มีวัตถุประสงค์การ วิจัย 2 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษาวางแผนการสื่อสารการแพทย์แผนไทย 2) เพื่อศึกษากระบวนการสร้างการยอมรับ การแพทย์แผนไทย โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการเก็บข้อมูล ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้ประกอบการแห่งละ 1 คน จาก 3 องค์กร ได้แก่ โกมารภัจจ์สหคลินิก, บริษัท กาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์แบบผสมผสานด้านโรคมะเร็งสกลนคร(วัดคำประมง) พร้อมด้วยผู้มารับบริการท ...