Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การศึกษากระบวนการความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารศิลปะบนใบหน้า ของ วินิจ บุญชัยศรี 

    กฤษดา ดาวแก้ว; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

    การวิจยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร ศิลปะบนใบหน้า และแนวคิดการสื่อสารศิลปะบนใบหน้าผ่านสัญญะของ วินิจ บุญชัยศรีโดยเป็น การวิจยเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้การสังเกต (Observation) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผ่านสัญวิทยา ผลการวิจัย พบว่า การสื่อสารผ่านศิลปะบนใบหน้าของ วินิจ บุญชัยศรี มีการใช้ กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องมีการสร้างแรงบันดาลใจ มีการคิดวิเคราะห์ตีโจทย์ของงาน รวมถึงดึงเอกลักษณ์ของบุคคลนั้นๆ ออกมาโดยเริ่มตั้งแต่ขั้นการวางแผน ...