Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การวิเคราะห์การสื่อสารของธุรกิจร้านค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ 

    กุลนิดา แย้มทิม; วรัชญ์ ครุจิต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

    การวิจัยครั้งงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการสื่อสารของธุรกิจร้านค้าผ่านสื่อสังคม ออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊กและอินสตาแกรม 2) เปรียบเทียบการสื่อสารของธุรกิจร้านค้าผ่านสื่อสังคม ออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊กและอินสตาแกรม 3) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านสื่อ สังคมออนไลน์ได้แก่เฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย 4) ศึกษาทัศนคติ ในการเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้แก่เฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ของกลุ่ม ผู้บริโภคเจเนอเรชั่น วายโดยการวิจยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ของธุรกิจร้านค้าแล ...