Now showing items 1-4 of 4

 • Thumbnail

  การสื่อสารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ชนนิกานต์ คงชื่นสิน; จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยเรื่องการสื่อสารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารคลีนของผู้บริโภคใน เขตกรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการบริโภค อาหารคลีน ของผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนและนักวิชาการด้านโภชนาการ และ 2) ศึกษาปัจจัย การสื่อสารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารคลีน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบธุรกิจอาหาร คลีน จ านวน 3 ราย นักวิชาการด้านโภชนาการ จำนวน 2 ราย และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยทำ การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทางกลุ่มผู ...
 • Thumbnail

  ความต้องการข้อมูล การแสวงหาข้อมูล และการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย 

  ประกาศิต รักษาแก้ว; จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย 2) การแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย 3) การรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย 4) ความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับความต้องการข้อมูล ลักษณะทางประชากรกับการแสวงหาข้อมูล และลักษณะทางประชากรกับการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย 5) ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการข้อมูลกับการแสวงหาข้อมูล และการแสวงหาข้อมูลกับการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย
 • Thumbnail

  ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผู้ชมละครซีรีส์ช่อง GMM25 ผ่านสื่อยูทูบ 

  อาสภา รัตนมุ่งเมฆา; จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา "ทัศนคติพฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจ ของผู้ชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ" ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลผู้วิจัย ได้กำหนดประชากรของการศึกษาครั้งนี้จากจำนวนของผู้ติดตามแฟนเพจเฟสบุ๊คที่เกี่ยวข้องกับ ละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ทั้งหมด 5แฟนเพจ จำนวน 400คน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-35 ปี ระดับ การศึกษา ปริญญาตรีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษารายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท และโสด ...
 • Thumbnail

  รูปแบบการสื่อสารของผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่มีชื่อเสียงทางอินสตาแกรม 

  อังฌุพร ตันติตระกูล; จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจยัครั้งนี้มีวัตถุประสงค์พื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารของผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ที่มีชื่อเสียงบนสื่อสังคมออนไลน์อินสตาแกรมซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดยผู้วิจิยได้ทำการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) รูปแบบการสื่อสารของผู้บริโภค อาหารเพื่อสุขภาพที่มีชื่อเสียงบนสื่อสังคมออนไลน์อินสตาแกรม คือผู้ที่แบ่งปันภาพอาหารเพื่อ สุขภาพลงในสื่อสังคมออนไลน์พร้อมกับข้อความที่สื่อถึงอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น Healthy, Breakfast, Organic, Home Cooking, Diet และมีผู้ติดตามจำนวน 40,000 คนขึ้นไปที่มีรูปแบบการ สื่อสารที่แตกต่างกันจำนวน 5 ...