Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    รูปแบบการดำเนินชีวิต การรับรู้ข่าวสาร ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากข่าวสารทางทีวีออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

    ชฎาพร ทับคง; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

    งานวิจัยนี้นำเสนอการศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิต การรับรู้ข่าวสาร ความพึงพอใจและ การใช้ประโยชน์จากข่าวสารทางทีวีออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ 5 ประการได้แก่ (1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดำเนินชีวิตกับการ รับรู้ข่าวสารจากการใช้งานทีวีออนไลน์ของผู้ชม (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการ ดำเนินชีวิตกับความพึงพอใจจากการรับชมทีวีออนไลน์ของผู้ชม (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างรูปแบบการดำเนินชีวิตกับ การนำไปใช้ประโยชน์จากใช้งานทีวีออนไลน์(4) เพื่อศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจกับการใช้ประโยชน์จากทีวีออน ...