Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การสื่อสารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

    ชนนิกานต์ คงชื่นสิน; จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

    การวิจัยเรื่องการสื่อสารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารคลีนของผู้บริโภคใน เขตกรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการบริโภค อาหารคลีน ของผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนและนักวิชาการด้านโภชนาการ และ 2) ศึกษาปัจจัย การสื่อสารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารคลีน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบธุรกิจอาหาร คลีน จ านวน 3 ราย นักวิชาการด้านโภชนาการ จำนวน 2 ราย และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยทำ การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทางกลุ่มผู ...