Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การตลาดเชิงประสบการณ์กับความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์  

    ชัชชพันธ์ เล็กเจริญ; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

     การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อการตลาดเชิงประสบการณ์ของผู้บริโภคที่เข้าชมการแสดงทอล์คโชว์ 2) เพื่อศึกษาความภักดีของผู้บริโภคที่เข้าชมการแสดงทอล์คโชว์และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และอำนาจในการพยากรณ์ระหว่างทัศนคติที่มีต่อการตลาดเชิงประสบการณ์กับความภักดีของผู้บริโภคที่เข้าชมการแสดงทอล์คโชว์ โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างผู้ที่มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมชมการแสดงทอล์คโชว์ของนักแสดงท่านใดท่านหนึ่งอย่างน้อย 2 ครั้ง จำนวน 406 คน ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ผู้บริโภคที่เข้าชมการแสดงทอล์คโชว์ ...