Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารออร์แกนิคออนไลน์ของผู้บริโภค 

    ชัญญา ชีนิมิตร; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

    การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ 1) เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดำเนินชีวิตกบัการเปิดรับสื่อเกี่ยวกบัอาหารออร์แกนิค 2) เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดำเนินชีวิตกับพฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิค3) เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อกับพฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิค 4) เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดำเนินชีวิตกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 5) เพื่อศึกษา ความสัมพันธร์ะหว่าง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกับ พฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิค โดยทำ การวิจัยเชิงสำรวจใช้แบบสอบถามเก็บข้อ ...