Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    วาทกรรมการตีตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีเกย์ในสื่อออนไลน์ประเทศไทย ผลกระทบ และแนวทางการแก้ปัญหา 

    ชัยวัฒน์ ม่วงทอง; วรัชญ์ ครุจิต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2021)

    การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการศึกษาแบบผสมผสานจากแหล่งข้อมูลประเภทสื่อออนไลน์และประเภทบุคคลโดยมี 3 วัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาวาทกรรมเกี่ยวกับการตีตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีในสื่อออนไลน์ของไทย 2. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการตีตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีในสังคมไทย และ 3. เพื่อหาแนวทางในการช่วยลดการตีตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีในสังคมไทย ผู้วิจัยใช้แนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ตามกรอบแนวคิดของ Fairclough เพื่อศึกษาวาทกรรมเกี่ยวกับการตีตรา และใช้การวิเคราะห์แบบสรุปอุปนัยเพื่อศึกษาผลกระทบและแนวทางการแก้ปัญหาจากผลการสัมภาษ ...