Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การศึกษาบทบาทของเพลงร็อคในการปลูกฝังคุณค่าและการสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตของเยาวชน 

    ณัชชา ตั้งตรงหฤทัย; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

    งานวิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาทของเพลงร็อคในการปลูกฝังคุณค่าและการสร้างกำลังใจใน การดำเนินชีวิตของเยาวชนมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อวิเคราะห์คุณค่าของสารจากเพลงร็อคในยุค ปัจจุบัน ต่อการรับรู้ของเยาวชนที่มีต่อการสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต 2) เพื่อศึกษาผลกระทบ ของเพลงร็อคในยุคปัจจุบันต่อการรับรู้ของเยาวชนที่มีต่อการสร้างกำลังใจในการดำ เนินชีวติ ผู้วิจัย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อ มูล2ขั้นตอน ได้แก่ 1)การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ จากเพลงของศิลปินวงโปเตโต้บิ๊กแอสและบอดี้แสลม ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548-2558 ที่มียอดผู้เข้าชม ในเวปไซต์ยูทูป ...