Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ความคิดเห็นที่มีต่อพริตตี้ในการนำเสนอสินค้าและพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ติดตาม 

    ธันย์ชนก โชติกันตะ; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการรับข่าวสารผ่านพริตตี้ของ ผู้ติดตามที่มีลักษณะประชากรแตกต่างกัน 2) ความสัมพันธ์ระหวางพฤติกรรมการรับข่าวสารของ ผู้ติดตามกบความคิดเห็นที่มีต่อการนําเสนอสินค้าของพริตตี้ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม การรับข่าวสารผานพริตตี้กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ติดตาม 4) ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นที่มีต่อการนําเสนอสินค้าของพริตตี้ กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ติดตาม กลุ่มตัวอย่าง ของการวิจัยนี้ คือ ผู้ที่ติดตามพริตตี้ทั้ งเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุ 15 – 35 ปี ขึ้นไป จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามออ ...