Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การศึกษากลยุทธ์การสร้างสรรค์ Second Screen ในสื่อโทรทัศน์ยุคดิจิทัล 

    นัทพร แบบประเสริฐ; อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่องการสร้างสรรค์กลยุทธ์Second Screen ใน สื่อโทรทัศน์ยุคดิจิทัล ทั้งเนื้อหารายการของ Second-Screen และศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ Second Screen ให้สอดคล้องกับ First Screen รวมถึงศึกษารูปแบบและแนวทางของเนื้อหา ของ Second Screen ที่เหมาะสมกับผู้รับสารในประเทศไทย โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่ง ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และการรวบรวมเอกสารเพื่อการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ใหม่เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล