Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    สัญญะของเพลงกับการสะท้อนอัตลักษณ์และอัตมโนทัศน์ของผู้ประพันธ์ 

    ปริณ เพชรสังข์; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

    การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ1)ศึกษารูปแบบการสื่อสารของเนื้อหาเพลงที่ประพันธ์โดย ผู้ประพันธ์เพลงแบบสมัยนิยมและแบบทางเลือกอันสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของผู้ประพันธ์ทั้งสอง ท่าน 2)ศึกษาความแตกต่างระหว่างอัตลักษณ์ที่ถูกค้นพบในรูปแบบการสื่อสารของเพลงกับอัตมโนทัศน์ที่ผู้ประพันธ์มองตนเอง 3) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานเพลงของ ผู้ประพันธ์โดยผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 3 ข้ันตอน คือ 1) การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) 2)การวิเคราะห์เนื้อหาสารเชิงคุณภาพ (Qualitative Content Analysis) โดยการวิเคราะห์เนื้อหาเพลงและ 3)การสัมภาษณ์เชิงลึก ...