Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การบริหารจัดการและการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในการสร้างโอกาสในการมีงานทำให้กับคนพิการในประเทศไทย 

    ปาริชาติ แสงอัมพร; อุษา บิ้กกิ้นส์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการบริหารจัดการและการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในภายนอกองค์กรขององค์กรธุรกิจที่มีกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างโอกาสในการมีงานทำให้กับคนพิการรวมทั้งปัจจยัสนับสนุนโดยใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากเว็บไซต์และเอกสารรายงานของกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้แก่องค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีการสร้างโอกาสในการมีงานทำให้กับคนพิการรวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและพนกังานของกลุ่มตัวอย่างและหน่วยงานที่เป็นแกนนำในการรณรงค์ในเรื่องดังกล่าว โดยการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ใ ...