Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    รูปแบบและความรัก และภาษารักที่ปรากฏในมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งสมัยนิยม 

    ปาวีณ รัสมี; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

    งานวิจยัชิ้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาแก่นเรื่องความรักรูปแบบความรักของมิวสิควิดีโอเพลง ไทยลูกทุ่ง และภาษารักของพระเอกและนางเอกโดยทำการวิเคราะห์มิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่ง ของค่ายแกรมมี่โกลด์และค่ายอาร์สยาม รวมท้้งสิ้น 71 มิวสิควิดีโอ ซึ่งใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ ผสมผสาน (Mixed Method) ไดแ้ก่1) การวิจัยเชิงคุณภาพ และ 2) การวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบความรักและภาษารักคือแบบลงรหัสและคู่มือลงรหัส (Coding Sheet) และการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ