Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    พฤติกรรมการเลือกซื้อและทัศนคติต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทดูแลผิวของผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ 

    มันตาภรณ์ อนะวัชพงษ์; วรัชญ์ ครุจิต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

    งานวิจัยนี้ศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อและทัศนคติต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง ประเภทดูแลผิว (skincare) ของผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่เจนเนอเรชั่นวาย โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางประเภทดูแลผิวของผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ เจนเนอเรชั่นวาย 2) เพื่อศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทดูแลผิวด้านคุณสมบัติ บุคลิกภาพและคุณค่าที่มีผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่เจนเนอเรชั่นวาย 3) เพื่อศึกษา ความต้องการของผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่เจนเนอเรชั่นวายเกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ เครื่องสำอางประเภทดูแลผิว งานวิจัยนี้ได้ใช ...