Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชั้น (MLM) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

    วรรณี เปรียบสม; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

    การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ลักษณะประชากร, การสื่อสารการตลาด, ส่วนประสมทางการตลาด, ปัจจัยทางสังคม, พฤติกรรมการซื้อสินค้าและการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงาม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ จํานวน 400 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานการ วิจัยด้วย T-Test และ F-test (One Way Anova) ผลการวิจัยพบว่า 1) ลักษณะประชากรที่มีผล ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามพบว่ารายได้ที่ ...