Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การศึกษารูปแบบ เนื้อหา และกลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาดในสื่อสังคมของค่ายเพลงไทย 

    วาสิฏฐี ศรีติรัตน์; กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

    การวิจัยเรื่องนี้จัดทำ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบเนื้อหาและกลยุทธ์การใช้สื่อ สังคมเพื่อการสื่อสารการตลาดของค่ายเพลงไทย เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีแนวคิดที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ แนวคิดสื่อสังคมและกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด แนวคิดชุมชนออนไลน์แนวคิด อุตสาหกรรมบันเทิง และเพลงไทยในปัจจุบัน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์เนื้อหา และแนวคำถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารค่ายเพลง โดยศึกษาสื่อ สังคมของค่ายเพลง 2 ค่ายได้แก่ค่ายกามิกาเซ่ในเครือบริษัทอาร์เอส จำกัด (มหาชน) และค่ายจีนี่ เรคคอร์ด ในเครือบริษัทจีเอ็ม ...