Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การศึกษาลักษณะของข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ในประเทศไทย และแนวทางการรับมือ 

    เสาวภาคย์ รัตนพงศ์; วรัชญ์ ครุจิต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

    การวิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง “ลักษณะของข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ในประเทศไทยและแนวทางการรับมือ” มีวัตถุประสงค์การศึกษา 1) เพื่อวิเคราะห์ลักษณะของข่าวปลอมที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ในประเทศไทย โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาสารเชิงคุณภาพ (Qualitative Content Analysis) เก็บตัวอย่างข่าวปลอมที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นเท็จ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 - 31 มกราคม พ.ศ. 2563 จากเฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม 87 ข่าว และเฟซบุ๊กศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ 48 ข่าว รวมทั้งสิ้น 135 ข่าว 2) เพื่อศึกษาแนวทางการรับมือปัญหาข่าวปลอมที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ ...