Wisdom Repository Repository

ทำไมต้องค้านท่อก๊าซฯ.

ทำไมต้องค้านท่อก๊าซฯ.

Show simple item record

dc.contributor.author กองบรรณาธิการโลกสีเขียว.
dc.date.accessioned 2016-01-29T07:48:52Z
dc.date.available 2016-01-29T07:48:52Z
dc.date.issued 1998
dc.identifier.citation โลกสีเขียว 7,1 (มี.ค.-เม.ย.41) 46-57 th
dc.identifier.uri http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2868
dc.description.abstract การสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาสหภาพพม่าเข้ามาในประเทศไทย นับเป็นอภิมหาโครงการของการปิโตเลี่ยมแห่งประเทศไทย หรือ ปคท. ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนกว่า 16,000 ล้านบาท นี่ยังไม่นับรวมเงินที่ ปตท.จะต้องจ่ายเป็นค่าซื้อก๊าซปีละ 400 ล้านเหรียญสหรัฐ อีกทั้งมูลค่าความเสียหายอันเกิดขึ้นกับป่าไม้ สัตว์ป่า และความเดือดร้อนของชาวบ้านชุมชนต่างๆในกาญจนบุรี ที่ท่อก๊าซพาดผ่าน ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะตีค่าออกมาเป็นตัวเงินได้ th
dc.format.extent 12 หน้า th
dc.format.mimetype application/pdf th
dc.language.iso tha th
dc.publisher กองบรรณาธิการโลกสีเขียว. th
dc.subject ค้านท่อส่งก๊าซ th
dc.subject.other โครงการท่อก๊าซไทย-พม่า th
dc.title ทำไมต้องค้านท่อก๊าซฯ. th
dc.type Text th
dcterms.accessRights สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม เฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น th
mods.genre บทความ--ทั่วไป th
mods.physicalLocation สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา th
mods.physicalLocation สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา th


Files in this item (content)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Wisdom Repository


Browse

My Account

Language