Wisdom Repository Repository

ปิด (เปิด) บัญชี 'ไม้สัก' ปล้นข้ามแผ่นดิน 'พม่า'เป็น'โจร' กันดีไหม!!??

ปิด (เปิด) บัญชี 'ไม้สัก' ปล้นข้ามแผ่นดิน 'พม่า'เป็น'โจร' กันดีไหม!!??

Show simple item record

dc.contributor.author ไพโรจน์ จันทรนิมิ.
dc.date.accessioned 2016-03-03T03:58:58Z
dc.date.available 2016-03-03T03:58:58Z
dc.date.issued 1987
dc.identifier.citation ผู้จัดการ 5,50 (พ.ย.30) 82-100 th
dc.identifier.uri http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2938
dc.description.abstract อาจจะผิดทั้งด้วยเจตนาหรือไม่ได้เจตนา ถ้าหากว่าเขาเหล่านั้นเป็นอาชญากรที่ทำหน้าที่ปล้นสะดมของประเทศชาติประชาชนก็ว่ากันไปลงโทษกันตามตัวบทกฎหมาย แต่พฤติกรรมบางอย่างเหล่านี้แม้ว่าเป็นการทำมาหากินบนทรากของความเป็นโจร ทว่าก็ไม่ได้ไปเบียดบังรังแกทรัพยากรหรือคนของชาติผู้สใดไม่ เป็นเพียงอาศัยช่องทะเลของความอ่อนหัดบางอย่างที่ประเทศหนึ่งพึงมีและไม่สามารถแก้ไข้ได้ด้วยตนเอง ทำให้ประตูของการทำมาหากินที่คนชาติอื่นจะเข้าไปตักตวงโภคทรัพย์ของตนนั้นง่ายขึ้น ขบวนการไม้สักจากพม่า น่าจะเป็นเรื่องทำนองนั้น th
dc.format.extent 13 หน้า th
dc.format.mimetype application/pdf th
dc.language.iso tha th
dc.publisher กองบรรณาธิการผู้จัดการ. th
dc.subject ขบวนการไม้สัก th
dc.subject.other ไม้เถื่อน th
dc.title ปิด (เปิด) บัญชี 'ไม้สัก' ปล้นข้ามแผ่นดิน 'พม่า'เป็น'โจร' กันดีไหม!!?? th
dc.type Text th
dcterms.accessRights สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม เฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น th
mods.genre บทความ--ทั่วไป th
mods.physicalLocation สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา th
mods.physicalLocation สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา th


Files in this item (content)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Wisdom Repository


Browse

My Account

Language