Wisdom Repository Repository

การปกครองท้องถิ่นประเทศฟิลิปปินส์.

การปกครองท้องถิ่นประเทศฟิลิปปินส์.

Show simple item record

dc.contributor.author ชุลีพร เดชขำ.
dc.date.accessioned 2016-03-07T08:03:50Z
dc.date.available 2016-03-07T08:03:50Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.citation เทศาภิบาล 95 (ก.ค.43) 28-35 th
dc.identifier.uri http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2942
dc.description.abstract การปกครองท้องถิ่นของประเทศฟิลิปปินส์ ได้มีการเขียนและถ่ายทอดในรูปแบบต่างๆมาหลายครั้งแล้ว สำหรับครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งอื่น คือเป็นการถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์โดยตรงในการให้ได้มาซึ่ง การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบที่ประเทศนี้ใช้ในปัจจุบันและเป็นรูปแบบที่ถือว่า ได้มีการกระจายอำนาจการปกครองให้ท้องถิ่นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การปกครองให้ท้องถิ่นเป็นครั้งแรก ในประวัติศาสตร์การปกครองประเทศ th
dc.format.extent 8 หน้า th
dc.format.mimetype application/pdf th
dc.language.iso tha th
dc.publisher กองบรรณาธิการวารสารเทศาภิบาล. th
dc.subject การกระจายอำนาจการปกครอง-ฟิลิปปินส์ th
dc.subject.other การปกครองท้องถิ่น -- ฟิลิปปินส์ -- ฟิลิปปินส์ th
dc.title การปกครองท้องถิ่นประเทศฟิลิปปินส์. th
dc.type Text th
dcterms.accessRights สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม เฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น th
mods.genre บทความ--ทั่วไป th
mods.physicalLocation สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา th
mods.physicalLocation สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา th


Files in this item (content)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Wisdom Repository


Browse

Language