Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  การจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม 

  วิสาขา ภู่จินดา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วโดยมีการรวมกลุ่มกันในลักษณธนิคมอุตสาหกรรมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนตามมา หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม เป็นการนำระบบนิเวศตามธรรมชาติมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกันภายในระบบนิเวศอุตสาหกรรม โดยมีการบริหารจัดการที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีการสร้างโอกาสความเป็นไปได้ในการนำของเสียจากอุตสาหกรรมหนึ่งมาใช้เป็นวัตถุดิบ รวมถึงการออกแบบกระบวนการดำเนินกิจกรรมหรือปรับปรุงกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เป็นแนวทางกา ...
 • Thumbnail

  การอภิบาลสิ่งแวดล้อม: ทฤษฎีและหลักการว่าด้วยการกำกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 

  วิชชุดา สร้างเอี่ยม (ออลอินวัน พริ้นติ้ง, 2017)

  ในขณะที่สังคมเริ่มตระหนักถึงความล้มเหลวของภาครัฐในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมได้เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศสังคมที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้นี้ ใครควรจะเป็นผู้ตัดสินใจและควรตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไรจึงก่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “การอภิบาลสิ่งแวดล้อม: ทฤษฎีและหลักการว่าด้วยการกำกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ” เป็นหนังสือภาษาไทยเพียงเล่มเดียวที่มุ่งตอบคำถามดังกล่าว โดยการบูรณาการองค์ความรู้ใน ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี กรณีศึกษา บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง 

  อลงกรณ์ อินทรฑูต; จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาการดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 3) เป็นแนวทางในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม แก่องค์กรอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการศึกษานี้ได้ประยุกต์แนวคิด CIPP-I Model ซึ่งมีการพิจารณาปัจจัยด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และด้านผลกระทบที่ได้จากการดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างก ...